Kdo je kdo na UHK

Univerzita Hradec Králové

Na střední škole byl hlavní vedoucí osobou ředitel, na škole vysoké je jím rektor (prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.). Rektorovi pomáhají prorektoři, kteří jsou zodpovědní za jednotlivé oblasti univerzity. Dělí se konkrétně na 

Kvestor (Ing. Aleš Klicnar) má na starosti finanční řízení univerzity. Na rektorátní úrovni můžeme zařadit ještě kancléřku UHK vykonávající navíc funkci vedoucí sekretariátu rektora (Mgr. Soňa Došková). Tiskovým mluvčím celé univerzity je Mgr. Jakub Novák (Mgr. Jakub Novák).

Každá univerzita se skládá z několika fakult nebo v našem případě z několika součástí, naše fakulta se jmenuje FIM - Fakulta informatiky a managementu.

Fakulta informatiky a managementu

V čele každé fakulty stojí děkan (prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.), který zodpovídá za chod fakulty, administrativu a kontrolu studia. Proděkani jsou zodpovědní za určité oblasti na fakultě. Na naší fakultě jsou jimi

Dalšími důležitými osobami na fakultě jsou tajemnice (Ing. Hana Šrámková, Ph.D.) fakulty a vedoucí jednotlivých kateder včetně sekretářek jednotlivých kateder.

Důležitými pracovnicemi fakulty, se kterými se dostaneš do styku možná nejvíce (např. když ti nebude jasné něco kolem studia nebo budeš mít problémy se STAGem, atp. ), jsou pracovnice studijního oddělení.

Hierarchie titulů

Na středních školách bývá zvykem, že všichni vyučující jsou oslovování titulem profesor. Pokud jsi tak činil/a, toto pravidlo co nejrychleji zapomeň a snaž se co nejdříve si osvojit správné oslovování akademiků na VŠ.

K tomu by Ti mohl posloužit tento seznam titulů a jejich zkratek:

 • Bc. (Bakalář) - píše se před jménem, jedná se o absolventa bakalářského studijního oboru.

 • Mgr. (Magistr), Ing. (Inženýr) - píše se před jménem, jedná se o absolventa magisterského studijního oboru.

 • PhDr., MUDr., JUDr., RNDr., MVDr., PaedDr. (jednotné oslovení Doktor) - píše se před jménem, jedná se o absolventa magisterského oboru, který získal tzv. "malý doktorát".

 • Ph.D. (Doktor) - píše se za jménem, pedagog získal tzv. "velký doktorát"; (někteří pedagogové mají za jménem titul CSc. (Kandidát věd), ten byl nahrazen titulem Ph.D.).

 • Doc. (Docent) - píše se před jménem, označuje pedagoga s Ph.D. nebo CSc., který se habilitoval na docenta.

 • Prof. (Profesor) - píše se před jménem, nejvyšší vysokoškolský titul.

Příklady oslovení

 • Ing. Karla Karla oslovujeme "pane inženýre".

 • Ing. Karla Karla, Ph.D. oslovujeme "pane doktore".

 • Ing. Karla Karla, CSc. oslovujeme "pane inženýre".

 • Doc. Ing. Karla Karla, CSc. oslovujeme "pane docente".

 • Prof. RNDr. Karla Karla, CSc. oslovujeme "pane profesore".

Pokud je však Doc. Ing. Karel Karel, CSc. děkanem fakulty, oslovujeme jej „pane děkane“, protože funkce vykonávaná na fakultě má přednost před titulem. Totéž platí pro oslovení „pane rektore“, „pane prorektore“ nebo „pane proděkane“. V případě vedoucího katedry zůstáváme u oslovení dle titulu, tedy ne „pane vedoucí (katedry)“, ale např. „pane docente.“

Konzultační hodiny

Každý pedagog na FIM je Ti v každém týdnu po určitou dobu (zpravidla dvě vyučovací hodiny) k dispozici ve své kanceláři; této době se říká doba konzultačních hodin. Seznam konzultačních hodin jednotlivých pedagogů najdeš vyvěšený na webových stránkách vybrané katedry. Někteří pedagogové nyní vyžadují, aby se student na konzultační hodiny předem nahlásil e-mailem.

Sdílení

8.jpg