Kredity a předměty

Na naší fakultě se jistě setkáš se dvěma typy předmětů:

  • Povinnými, které před ukončením studia musíš bezpodmínečně splnit.
  • Nepovinnými (volitelnými), díky kterým máš možnost získat další potřebné kredity.
Více informací o předmětech, které na FIMce můžeš studovat se dozvíš v kapitole o výběru předmětů

Co jsou kredity?

Nejdříve je důležité vysvětlit, co je to kreditový systém (Studijní a zkušební řád, čl. 7), který naše fakulta používá. Na začátku školního roku si zapíšeš předměty, které si přeješ studovat. Za každý úspěšně absolvovaný předmět poté získáš kredity. Pro dokončení bakalářského studia je třeba získat 180 kreditů. To znamená, že kromě povinných předmětů si musíš zvolit i některé nepovinné, abys získal/a dostatečný počet kreditů. Ideální je získat 60 kreditů za rok. Pokud se Ti to ale nepodaří, není třeba zoufat.

Je třeba si dát pozor a pohlídat si, abys měl/a splněných 10 kreditů za zimní semestr a poté pro postup do dalšího ročníku kreditů 40. Musíš však počítat s tím, že v příštích letech studia budeš mít práci navíc.

Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů, podle stupně jeho studijní zátěže. Kredit se dá také vyjádřit přibližným počtem hodin práce, kterou je třeba „odpracovat“ pro splnění předmětu. Podle této teorie jeden kredit vyjadřuje 25 až 30 hodin práce. Platí, že čím větší je kreditová dotace předmětu, tím obtížnější předmět je. Například předmět základy matematiky, je ohodnocen sedmi kredity, což znamená přibližně 180 - 210 hodin práce. V ideálním případě je tak třeba docházet na 2 hodiny přednášky týdně, 2 hodiny cvičení týdně, splnit zápočet, zkoušku a to vše doplnit dostatečným množstvím samostudia (v případě zmíněné matematiky).

Ukončení předmětu

Předmět může být ukončen třemi způsoby (Studijní a zkušební řád, čl. 8):

  1. Jen zápočtem (např. "jazyky" v zimním semestru).
  2. Jen zkouškou (těchto předmětů je velice málo, např. Právo 1).
  3. Zápočtem a zkouškou (např. již zmíněné Základy matematiky 1 nebo "jazyky" v letním semestru).

Pokud se Ti nepodaří získat zápočet v řádném termínu, u většiny předmětů máš ještě jeden pokus; v případě zkoušky jsou povoleny opravy dvě. Pokud se Ti vůbec nepodaří předmět ukončit do konce akademického roku, ve kterém sis ho zapsal (např. akademický rok 2015/2016 končí posledním srpnem 2016), máš další možnost: zapsat si jej podruhé (vždy pouze v semestru, ve kterém je předmět vyučován; např. ZMAT1 probíhá v zimním, ZMAT2 v letním semestru). Pokud nebudeš ani při druhém pokusu o absolvování předmětu úspěšný, nebude Ti umožněno ve studiu pokračovat. Pokud budeš chtít školu navštěvovat dále, je nutné udělat znovu přijímací zkoušky a nebo ve výjimečných případech možnost požádat o třetí zapsání (zpravidla z doložených zdravotních důvodů).

Postup do dalšího roku studia

Do dalšího roku studia můžeš postoupit po dosažení již zmíněných 10 kreditů za zimní semestr a poté minimální hranice 40 kreditů za akademický rok.

Uznání předmětu

Pokud student přejde z jiné školy nebo z jiného oboru, uznání předmětů závisí na domluvě s garantem předmětu.

Uznávání předmětů u nás na fakultě probíhá tedy poměrně individuálně. Garant předmětu zpravidla porovná sylaby předmětů včetně kreditové dotace a poté rozhodne, zda předmět uzná, či nikoliv. Nelze tedy jednoznačně říci, jaké předměty by Ti byly uznány a jaké ne.

Jako jedno možné řešení vidím následující. Můžeš se podívat do vzorového studijního plánu (např. pro MCR) na tomto odkaze Portál IS/STAG - Prohlížení

STAG - Prohlížení - Programy a obory - Fakulta FIM - Např. Prezenční - Bakalářský - Hledat - Ekonomika a management - MCR (anglický jazyk) - Vizualizace (viz obrázek)

V této nabídce pak máš přehled všech předmětů, které se studují v tomto oboru a při rozkliku jednotlivých je možné si zobrazit i sylabus daného předmětu a ten porovnat s Tvým vystudovaným předmětem.  Pokud bys to chtěl/a vzít ještě o krok dál, u každého tohoto předmětu v jeho sylabu je napsán i jeho garant, kterého můžeš kontaktovat s dotazem o uznání konkrétního předmětu.

prohlizeni

Ukončení studia

Abys mohl ukončit studium na FIM a stát se jejím absolventem, musíš:

  1. úspěšně absolvovat všechny povinné předměty,
  2. získat 180 (bakalářské obory), 300 (magisterský obor) nebo 120 (navazující magisterský obor) kreditů,
  3. složit státní závěrečnou zkoušku (SZZ), jejíž součástí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce.

Podmínky řádného ukončení studia jsou přesně popsány v čl. 30 Studijního a zkušebního řádu.

Sdílení

6.jpg