Stipendia

Každý student univerzity Hradec Králové má možnost získat stipendium. Podle stipendijního řádu se přiznává těchto pět druhů. Za „běžná“ stipendia se považují Sociální, Ubytovací a Prospěchové stipendium.

Stipendium:

Myslíš si, že bys mohl/a mít nárok na některé z výše zmíněných stipendií? Doporučujeme si přidat číslo bankovního účtu do STAGu. Záložka Moje údaje - Úprava osobních údajů studenta - Bankovní účet.

Sociální stipendium

Nárok:

 • Každý student, kterému byl přiznán přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu (§ 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 sb.).

Podmínky:

 • Příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Žádost:

 • Studijní oddělení.

 • Prokázání nároku dodáním písemného potvrzení vydaného orgánem státní sociální podpory.

 • Při zápisu ke studiu v akademickém roce, nejpozději však do 15. listopadu.

 • V mimořádných případech podává student žádost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od data, kdy mu vznikl nárok na přiznání sociálního stipendia.

 • Rozhodnutí se doručí studentovi do vlastních rukou prostřednictvím studijního oddělení.

Vyplácení:

 • Bezhotovostně na bankovní účet vedený v českých korunách.

 • Číslo je uvedeno v žádosti o přiznání sociálního stipendia.

 • Měsíční stipendium (výjimka červenec a srpen).

 • Vždy zpětně za jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku.

Výše:

 • Měsíční částka stanovena v § 91 odst. 3 zákona (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 sb.).

Ubytovací stipendium

Nárok:

 • Student, který ke dni vydání rozhodnutí splňuje kritéria.

Podmínky:

 • student studuje v prezenční formě studia,

 • nebyl mu stanoven poplatek za studium,

 • splňuje minimální minutovou dojezdovost od Hradce Králové schválenou Akademickým senátem pro následující akademický rok,

 • splnění podmínek se ověřuje na základě údajů ve Sdružených informacích matrik studentů a v matrice studentů vedené UHK,

 • dojezdovost - aktuálně je to řešeno způsobem, že v Úplném znění stipendijního řádu UHK v příloze č.1 na úřední desce celé univerzity je výčet obcí, na které se nevztahuje nárok na ubytovací stipendium.

Žádost:

 • O ubytovací stipendium student nežádá 

Vyplácení:

 • Stipendium se přiznává na dvě období v kalendářním roce - „stipendijní období“:

  • (1. 9. - 31. 12.) - zimni semestr - nelze zcela jasně určit, ale ze zkušenosti z minulých let bylo vypláceno v průběhu ledna
  • (1.1. - 30. 6.) - letní semestr - nelze zcela jasně určit, ale ze zkušenosti z minulých let bylo vypláceno v průběhu července 

 • Výhradně na bankovní účet vedený v IS/STAG (Moje studium – Moje údaje)

Výše:

 • Zimní ubytovací stipendium se pohybuje okolo 1700 Kč, stipendium za letní semestr cca 3200 Kč. Tyto částky nelze brát závazně, výše stipendia se určuje každý semestr dle aktuální situace. Přesnou výši stanoví rektor výnosem pro aktuální období.

Prospěchové stipendium

Nárok:

 • Student bakalářského nebo magisterského studijního programu prezenční formy, který v předcházejícím akademickém roce dosáhl vynikajících studijních výsledků.

Podmínky:

 • v předcházejícím akademickém roce získání nejméně 60 kreditů,

 • úspěšné absolvování nejméně 4 klasifikovaných předmětů,

 • student nemá uzavřené ani přerušené studium,

 • dosažení požadovaného prospěchu:

  • prospěchové stipendium je přiznáno studentům, kteří v předcházejícím akademickém roce dosáhli průměrné klasifikace nepřevyšující hodnotu 1,5

  • průměrná klasifikace studenta ve studiu v daném celku studia je vyjádřena váženým studijním průměrem Pv , který je definován vztahem: 

  • kde Kp je počet kreditů za předmět p zakončený zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem, Zp je klasifikace zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem zakončeného předmětu p, přičemž se sčítá přes počet n všech předmětů absolvovaných studentem

Žádost:

 • O prospěchové studium student nežádá, univerzita jej zasílá všem studentům, kteří splňují podmínky.

Vyplácení:

 • Vyplácí se po dobu akademického roku (najednou).

 • Termín výplaty stanoví děkan, nebo ředitel vysokoškolského ústavu.

Výše:

 • Výše prospěchového stipendia je odstupňována po desetinách hodnoty průměrné klasifikace nebo podle nového výnosu.

 • Výše stipendia, jeho odstupňování se každoročně stanovuje (dle výše dostupných finančních prostředků a počtu studentů splňujících podmínky pro přiznání prospěchového stipendia).

Pokud se dobře učíš, můžeš z fakultního stipendijního fondu FIM získat zajímavé finanční částky. Jde o průměr z Tvých známek (tedy předmětů, kde je zkouška). Aktuální informace o stipendiích je možné ve studijním a stipendijním řádu nebo ve výnosu děkana na webu univerzity/fakulty. 

Dále uvádím částky, které nejsou pevně stanoveny a každý akademický rok se zpravidla mění, avšak pro přehled.

 • do průměru 1.5 je to 15 000 Kč (tzv. základ),
 • do průměru 1.25 jde o částku 30 000 Kč (2x základ),
 • průměr do 1.1 je částka stanovena na 45 000 Kč (3x základ).

Tyto částky jsou vypláceny na jeden studijní rok, tedy počítej průměr za oba semestry.

Nejčastější otázky týkající se prospěchu a Prospěchového stipendia

Ovlivňuje nedokončený povinný předmět nějak prospěch?
Ne, ani povinný předmět prospěch neovlivní. Kredity se zkrátka vůbec nezapočítají. Stejně jako u předmětu nepovinného nebo předmět, který si student zapsal a neabsolvoval jej. 


Může student zjistit hranice pro získání Prospěchového stipendia a vyplácené částky?
Ano, aktuální hranice lze vyčíst z děkanských výnosů a na studijním oddělení rádi zodpovědí obě otázky. 

Mimořádně schopnému studentovi se při ukončení studia uděluje tzv. Červený diplom. Je zde třeba splňovat minimum 60 kreditů za rok jako u Prospěchového stipendia? 
Ne, studijní výsledky musí splňovat stanovenou hranici do průměru 1,5, ale diplom může získat i student, který 60 kreditů za rok neměl. Pro získání diplomu se musí splnit několik kritérií.

Z tabulky a grafu lze vyčíst kolik mimořádných studentů každoročně univerzita odměňuje za jejich výkony. První sloupec zobrazuje hranici do průměru 1,5, za který je získáno stipendium. Studenti ve druhém a třetím pak získávají dvou a tří násobek vyplácené částky. Podpořte tato čísla i Vy.

Mimořádné stipendium

Nárok:

 • každý student, kterému byl přiznán mimořádný výsledek, zejména:

  • za vynikající studijní výsledky během celého studia,

  • za práci a významné vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky,

  • za vynikající sportovní výsledky při reprezentování UHK,

  • za významnou činnost konanou ve prospěch fakulty, UHK a akademické obce,

  • jako výpomoc v mimořádně tíživé sociální situaci,

  • ve zvláštních případech,

  • může být rovněž přiznáno na podporu studia v zahraničí v rámci programu podporovaného UHK.

Podmínky:

 • Mimořádné stipendium lze přiznat i opakovaně.

Žádost:

 • Na žádost studenta, na návrh vedoucího příslušné katedry nebo ředitele fakultního ústavu.

Doktorské stipendium

Nárok:

 • Student v doktorském studijním programu.

Podmínky:

 • přihlédnutí zejména k:

  • k dosaženým studijním výsledkům,

  • k dosaženým výsledkům vědecké činnosti studenta a jeho publikační činnosti,

  • k délce předchozí odborné praxe,

  • k pedagogickým a dalším aktivitám na UHK.

Vyplácení:

 • Stipendium se vyplácí měsíčně po dobu akademického roku.

 • Termíny výplaty stanoví po dohodě s ekonomickým úsekem UHK děkan, nebo ředitel vysokoškolského ústavu.

Výše:

 • do výše 190 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona měsíčně v prvním roce studia,

 • do výše 265 % základu měsíčně ve druhém roce studia,

 • do výše 340 % základu měsíčně ve třetím roce studia.

 • Na návrh školitele a po souhlasu příslušné oborové rady může děkan, nebo ředitel vysokoškolského ústavu výjimečně přiznat doktorské stipendium do výše 340 % základu měsíčně i ve čtvrtém roce studia.

Sdílení

8.jpg