Seminární práce

Jedna z věcí, která pro tebe bude na vysoké škole jistě nová, je tvorba seminárních a závěrečných prací. Se všemi svými pravidly a náležitostmi je to jednoznačně trochu děsivá a zmatená věc, ale žádný strach, PKNF ti pomohou i tady! V první řadě je nutné si ujasnit, že tvorba písemných prací na vysoké škole se dělí zejména na dva velké okruhy a to na seminární a závěrečné práce. Seminárními pracemi rozumíme ve většině případů písemné práce nutné ke splnění předmětu, ve kterém byly zadány. Závěrečné práce pak dělíme na bakalářské, diplomové a disertační, jejichž splnění je nutné pro úspěšné ukončení studia na vysoké škole. To ve zkratce vlastně znamená, že od této chvíle tě budou písemné práce provázet docela dlouho, a proto by přeci bylo skvělé o nich vědět co nejvíce! My tedy v našem návodu začneme s těmi pracemi, které budeš potřebovat v průběhu studia a skončíme s pracemi, nutnými pro jeho zakončení.

Jak má tedy vypadat dokonale upravená seminární práce? 

Začněme tím, že tak jako vše na vysoké škole, mají i práce jasně danou strukturu a úpravu. Rozdělení částí v práci je velmi podstatné pro to, jak práce bude působit jako celek. Každý ví, že je rozdíl mezi článkem napsaným na stránku, bez zjevného rozdělení, bez nadpisu a lépe zvýrazněných částí a mezi strukturovaným textem, ve kterém se každý snadno vyzná. Nehledě na tu skutečnost, že i autorovi se takový text píše jistě mnohem lépe. Jak tedy vypadá toto rozdělení?

 1. Úvodní část
  1. Titulní strana
  2. Obsah práce
 2. Jádro práce
  1. Úvod
  2. Text, rozvedení tématu, uspořádání do kapitol                     
  3. Závěr
  4. Seznam použité literatury
 3. Přílohy

Úvodní část – Titulní strana

Jedná se o úplně první stranu práce, která uvádí jméno autora, téma, název práce a také organizaci, (v našem případě vysokou školu), pod kterou byla práce napsána. 

Úvodní část – Obsah práce

Pro přehlednost nutná část práce, obsahující názvy všech kapitol na jednom listu, v textovém editoru Word se tvoří pomocí úrovní a stylů textů, návod jsme pro tebe našli zde (víceúrovňové číslování)

Jádro práce - Úvod 

V úvodu autor uvádí, o čem jeho práce pojednává, jedná se většinou o krátký text o délce dvou až třech odstavců, stručné shrnutí tématu práce a uvedení do jakých částí je práce rozdělena, aby čtenář věděl, co od práce očekávat.

Jádro práce – Text

Tady je to jasné, proto náš návod nebudeme moc zdržovat a řekneme si pouze, že v této části píšeme co nejvíce k tématu, které nám bylo zadáno, jak už naznačuje název této části, jedná se o hlavní text práce.

Jádro práce – Závěr

V této části se uvádí opět souhrn celé práce, zejména například co nám práce a její psaní přineslo a také co nás překvapilo, když jsme studovali podklady.

Jádro práce – Zdroje

Taky poměrně jasné, uvádíme pro úplnost, že v každé práci (a to nejen tištěné, ale i například v prezentaci) je nutné uvádět veškeré zdroje, protože ač neúmyslně, bez zdrojů se jedná o kopírování cizí práce. Což na vysoké škole je jedno z nejvážnějších provinění vůbec, proto rovnou připojujeme, že pokud by měl někdo nutkání během studia stát se plagiátorem, může ho to stát ztrátu studijního místa. A tím se opět dostáváme k tomu, že doporučujeme používat zdroje!

Přílohy

V průběhu psaní celé práce se často odkazuje na dokumenty, obrázky, seznamy, výpočty, o kterých se píše a které se rozebírají v textu. Ty se přikládají na konec práce, aby v hlavní části nezabíraly velké množství místa, ale stále 

bylo možné si je prohlédnout.

Formální úprava

 • Formát stránky A4 (210x297mm)
 • Okraje 25mm a používá se okraj "u hřbetu"                                    
 • Záhlaví/zápatí 2 cm od horního/dolního
  okraje
 • Řádkování 1,5 
 • Velikost písma 12 bodů
 • Font písma patkový (např. Times New Roman)
 • Titulní strana se nečísluje
 • Na číslování v hlavním textu se používají arabské číslice
 • Kapitoly se číslují dle mezinárodní normy ISO 2145
 • Číslování stran je možné v horním i dolním okraji


Citace

A ještě jedna důležitá věc! Citovat v pracích je velice podstatné, opět se jedná o autorství a zdroj informací. Pokud totiž budeš vycházet z nějakého úryvku či budeš kopírovat část nějakého textu a neprovedeš citaci, stáváš s takzvaným "plagiátorem cizích textů". 

Citace je tedy stručný dokumentární záznam, který odkazuje na jinou práci a odkaz na práci označuje v textu odvolání na citaci uvedenou na jiném místě, např. pod čarou. Je zde několik citačních norem, doporučujeme si je vyhledat a nastudovat. 

Vzor pro citaci díla

PŘÍJMENÍ, Jméno autora, název díla, označení vydání, místo vydání, vydavatel, rok vyd
ání

Vzor pro citaci článku

PŘÍJMENÍ, Jméno autora, název časopisu, rok/ročník/číslo, počet stran

Internetové zdroje

Odkaz na stránky, se stručným popisem webu

Doporučíme web www.citace.com kde je možné si vzorovou citaci vygenerovat.

 


 Závěrečné práce

Závěrečné práce se řídí Výnosem děkana naší fakulty a jedná se o ucelené informace, pravidla a náležitosti, nutné pro správné vypracování. Výnos našeho pana děkana si můžeš prohlédnout v sekci Důležité dokumenty v článku praktické informace studijního oddělení. Jsou do obsahu i do doby potřebné k vytvoření delší a měly byt na vyšší úrovni (slohový projev, termíny, odborné články… ).

Doporučená struktura

 1. Titulní list
 2. Prohlášení
 3. Poděkování
 4. Anotace práce v českém i anglickém jazyce
 5. Obsah
 6. Úvod
 7. Literární rešerše
 8. Cíl práce, volba metodologie, způsob řešení
 9. Vlastní text práce
 10. Shrnutí výsledků
 11. Závěry a doporučení
 12. Seznam použité literatury
 13. Přílohy
 14. Kopie zadání práce

Některé z těchto bodů jsme si již vysvětlili v předchozí části, tady tedy doplníme ty, v kterých se struktury liší.

Poděkování

V této nepovinné části je možné poděkovat vedoucímu práce, organizaci, organizacím nápomocným k vytvoření práce, konzultantovi. V každém případě by mělo jít o velmi krátký text, o délce maximálně třech řádků.

Anotace

Anotace stručně shrnuje cíl, význam práce a výsledky v ní dosažené. Je to nutná část práce, která se uvádí jak v českém, tak anglickém jazyce. Neměla by být delší než 200 slov a i v anglické části musí být uveden název práce v anglickém jazyce. 

Literární rešerše

Seznam použité literatury, kde autor uvádí, z kterých podkladů vyšel, jak a proč je zpracoval.

Volba metodologie

Je nutné vybrat metodologii adekvátní k řešenému problému, proto je dobré uvést, proč pohlížíme na problém nebo otázku právě z tohoto úhlu pohledu.

Dále pak pro formátování a úpravu platí ta samá pravidla, která jsme uváděli výše.

Na co bych dále neměl/a zapomenout! 

Přehlednost

Studenti by neměli cokoliv ve své práci skrývat, protože se jim to nezdá smysluplné anebo z jiných důvodů. Všechno, co do práce napíšete, by měl být každý schopen vyhledat pomocí obsahu, ve kterém využíváte číslování. 

Jasnost. Z nadpisu, obsahu, kontextu by mělo být ihned na první pohled zřejmé, co se bude v textu řešit. Dále využíváte odstavce, kterými oddělujete v textu "novou myšlenku".

Obrázky

Je důležité, aby každý vložený obrázek měl svůj název a byl očíslován (měl svůj popisek), stejně tak jako u tabulek a grafů. Můžete vkládat snímky z vlastního fotoaparátu, internetových stránek, vytvořené obrázky ze souborů, screenshoty. Obrázky by měly být zarovnány, tak aby bylo jasné, ke které úrovni textu patří. Pokud chcete danému obrázku změnit velikost, tak nedoporučuji ho jednoduše "chytit myší za roh" a táhnout. V tomto případě můžete narušit poměr rozměrů stran obrázku a zhoršila by se jeho kvalita. Proto používejte klávesu SHIFT, kterou když při táhnutí budete mít přidrženou, tak se obrázek bude zmenšovat/zvětšovat v poměrech svých stran a ty zůstanou zachovány.

Popisky

Jak už bylo nastíněno, popisky dáváme k tabulkám, grafům a obrázkům. Při vytváření popisků si dávejte pozor na zarovnání popisku vzhledem k objektu (tabulce, grafu, obrázku). Dále by popisek neměl přesahovat ani z jedné strany délku objektu, pod kterým se nachází. 

Vytisknutí a odevzdání

Vytisknuté listy doporučuji vložit do nějaké fólie, abyste se vyvarovali poškození. Dále je dobré si pořídit nějaké desky (velikost podle rozsahu a typu práce), do kterých vložíte jednotlivé listy vaší práce v pořadí podle číslování. Výsledná forma by měla sloužit k jednoduché orientaci ve vaší práci, stránky by měli jít snadno otáčet a čím více budete dbát o estetickou formu práce, tím více můžete zapůsobit na svého vyučujícího, kterému práci budete odevzdávat.

Časté chyby + tipy

 • Běžně se studentům stává, že vytisknou něco jiného, než původně chtěli.
 • Je možné, že když chcete vytisknout vaší práci a textový dokument přepošlete na jiný počítač s tiskárnou nebo na tiskárnu samotnou, tak může dojít k malým změnám ve formátování celého dokumentu, zvlášť, když na cílovém zařízení je jiná verze textového editoru anebo se jedná o jiný druh textového editoru. V těchto případech si musíte dávat pozor a pro jistotu si např. vytisknout pouze 1 stránku z celé práce a ověřit si správnost. Často to bývá zjevné u vložených tabulek, grafů a obrázků. Obvykle se jedná o chybné odsazení textu, úrovně textu mohou být posunuté, dokonce může být změněn typ písma.
 • V celé práci byste se měli vyhnout podtrhávání jakýchkoliv nadpisů a delších textů. Ojediněle můžete použít podržení u nějakých klíčových slov v textu.
 • Důležité je, abyste si ohlídali citace vložených textů, které nepatří vám. Pokud zapomenete uvést citaci, tak můžete být označeni za "plagiátory" a vaše práce nebude uznána.

Sdílení

4.jpg