Wiki CR

informační databáze

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Modrá vlajka

Tisk PDF
Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 

Modra vlajka

Obr. 1 - Modrá vlajka - Blue Flag [1]

Symbol ekoznačky „Modrá vlajka“ je v dnešní době symbolem vysokého standardu služeb cestovního ruchu v symbióze s principy a zásadami udržitelného rozvoje destinace. Společně s dalšími iniciativami (Green Globe, Green Key, The International Hotels Environmental Initiative, The Green Leaf Award of the Pacific Asia Travel Association, EDEN…) se stává vlajkovou lodí udržitelného cestovního ruchu.

 

 


 

Modrá vlajka je ekologická značka pod záštitou Foundation for Environmental Education (FEE), která je udělována plážím a přístavům, splňujícím stanovena přísná ekologická, vzdělávací a bezpečnostní kritéria.[2]Modrá vlajka, umístěná na oceněné pláži, nebo v přístavu neznamená jenom pocit hrdosti pro místní komunitu a lákání účastníků cestovního ruchu. Jejím cílem je také upozorňovat a informovat o otázkách ochrany životního prostředí.[3]

Za vznikem Modré vlajky stojí děti. Francouzští školáci vytvořili iniciativu pod logem Modré vlajky, jejímž cílem bylo zvyšování environmentálního povědomí. Děti měli napsat své jméno a název nejbližší pláže na papír a vložit ho do plastové láhve. Ty shromáždila francouzská armáda a hodila je do moře. Předpokládalo se, že láhve dorazí ke břehu na různých a vzdálených místech. Iniciativou chtěly děti upozornit na fakt, že vyhazování odpadu do moře a znečišťování vod má globální charakter, že počin jedné komunity má efekt na jiné komunity vzdálené tisíce kilometrů od zdroje znečištění. Bohužel očekávaný výsledek nebyl dosažen - vrátilo se jenom mizivé množství láhví. [4] Logo Modré vlajky však zapomenuto nebylo a v roce 1985 ji Francie na svých pobřežích začala udělovat oblastem, která splňovala daná kritéria kvality vody a znečištění prostředí. Rok 1987 byl „Evropským rokem životního prostředí“ a Nadace pro environmentální výchovu v Evropě představila Evropské komisi francouzský koncept Modré vlajky, jako možnou strategii pro celou EU. Návrh byl přijat a už v roce 1987 bylo Modrou vlajkou oceněno prvních 244 pláží a 208 přístavů v 10 evropských zemích. V roce 2001 byla poprvé do výběru zařazena i země mimo EU – Jižní Afrika. Postupně ocenění ekoznačkou Modré vlajky nabylo globální charakter a Nadace pro environmentální výchovu se stala mezinárodní institucí. V současnosti vlaje Modrá vlajka nad více než 4000 plážemi a přístavy po celém světě. [5]

Základní principy programu Modrá vlajka

Modra vlajka - video 1

Video 1 - Iniciativa Modrá vlajka v kostce [6]

Vzdělávání

Páteří celého programu Modrá vlajka je myšlenka environmentálního vzdělávání a výchovy. Jeho snahou je dosáhnout splynutí života veřejnosti s projevy okolního prostředí. Místní komunita i návštěvníci by měli být motivováni k tomu, aby se dozvěděli víc o životním prostředí, ve kterém žijí a v kterém se pohybují, jaký význam pro jejich životy toto prostředí má a proč a jak je potřeba ho chránit. [7] „Vzděláváme, abychom chránili. Chránili nejen naše životní prostředí, ale také lidi, kteří v něm žijí, komunity, které jsou na něm závislé, obchod, který z něho profituje a ekosystémy, které na něj spoléhají.“ [8]

Informace

Informace o lokalitě jsou důležité obzvlášť pro návštěvníky. Díky Modré vlajce mají snadný přístup k užitečným informacím a dozvědí se více o místní flóře a fauně. Tím pak mohou aktivněji a účinně napomáhat k ochraně ekosystémů. [9]

Monitoring

Přísná kritéria pro získání Modré vlajky jsou sledována pravidelnými kontrolami operátory a auditory tohoto programu. Tím je zajištěn dlouhodobý vysoký standard služeb pro návštěvníky a místní komunitu. Zvláštní důraz je kladen na monitoring ochrany životního prostředí. [10]

Management

Za management programu v dané lokalitě jsou zodpovědné příslušné místní organizace, které byly k tomuto účelu zřízeny. Jejich zájmem je prosazování a trvalé plnění požadovaných kritérií Modré vlajky, aby používání této ekoznačky bylo oprávněné a v souladu se stanovenými podmínkami. Díky tomuto je Modrá vlajka považována jako důvěryhodný a velmi cenný artikl. Stále více návštěvníků vyhledává takto označená místa - lokality, kde je čisté životní prostředí, kvalitní služby a hlavně si tato místa zachovávají původní ráz. Z Modré vlajky tedy profituje nejen podnikatelský sektor, ale také místní komunita, která v daném prostředí žije. [11]

Bezpečnost

Bezpečnost je ve všech ohledech na prvním místě. Nejen pro návštěvníky, ale také pro místní komunitu, poskytovatele služeb a místní ekosystém. [12]

Modra vlajka - obrazek 2

Obr. 2 - Modrá vlajka respektuje potřeby místní komunity [13]

Kritéria pro získání Modré vlajky

O Modrou Vlajku se mohou ucházet ty pláže, přístavy a výletní lodě, které splňují níže uvedená kritéria.

Pláže

Modra vlajka - obrazek 3

Obr. 3 - Pláž pod Modrou vlajkou - Řecko [14]

Celkem 32 kritérií pro udělení Modré vlajky pro pláže je rozděleno do čtyř základních oblastí:

 • environmentální výchova a informovanost

 • kvalita vody

 • environmentální management

 • bezpečnost a služby

Všechna kritéria jsou detailně rozepsána a vysvětlena v dokumentu BLUE FLAG BEACH CRITERIA AND EXPLANATORY NOTES, dle něhož je sestaven jejich přehled uvedený níže.

Environmentální výchova a informovanost

Tato oblast v sobě zahrnuje kritéria ohledně informovanosti a environmentální výchovy návštěvníků pláže. Patří sem instalace informačních tabulí s logem Modré vlajky, které popisují:

 • iniciativu Modrá vlajka

 • kvalitu pobřežní - vnitrozemní vody

 • pravidla chování se na pláži

 • jiné ekoznačky FEE (jako například Green Key)

 • místní ekosystémy a přírodní zvláštnosti [15]

Součásti informační tabule by měla být mapa se specifickým značením, vyžadovaným programem Modré vlajky.

Ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání a výchově je důležitým kritériem propagace aktivit v této oblasti a jejich zpřístupnění návštěvníkům pláže - to zahrnuje:

 • zvyšování povědomí o ochraně ekosystémů a životního prostředí u místní komunity i návštěvníků

 • školení pracovníků služeb cestovního ruchu v oblasti environmentální výchovy, poskytování metodické přípravy

 • podpora účasti místních podnikatelských subjektů v péči o životní prostředí v dané oblasti

 • propagace udržitelného cestovního ruchu v lokalitě

 • podpora sdílení nápadů a úsilí mezi programem Modrá Vlajka a jinými programy FEE (YRE , LEAF, ECO-SCHOOLs a Green Key) [16]

Modra vlajka - obrazek 4

Obr. 4 - Typické informační tabule na plažích s Modrou vlajkou [17]

Kvalita pobřežní – vnitrozemní vody

Nedílnou součástí požadavků pro získání Modré vlajky je kvalita místní vody. Modrá vlajka stanovuje interval četností odběrů, místa odběrů a hraniční hodnoty měřených veličin. Vzorky musí být odebrány minimálně každých 30 dnů v nejvíce zatížených místech (kde se koupá nejvíce návštěvníků). Další místa odběrů se odvíjejí od zdrojů potenciálního znečištění - ústí řek, lokace se silným přílivem, oblasti zasažené vlnami po bouři apod. Měřené hodnoty musí splňovat příslušné normy a být v souladu s požadavky na kvalitu vody podle mezinárodních standardů ISO. [18] Modrá vlajka také určuje limity výskytu Escherichia Coli (fekální bakterie coli) a střevních enterokoků (streptokoků):

Typ baktérie

Pobřežní voda

Vnitrozemní voda

Escherichia Coli (Faecal Colibacteria )

250 cfu/100 ml

500 cfu/100 ml

Intestinal Enterococci (Streptococci)

100 cfu/100 ml

200 cfu/100 ml

cfu - počet jednotek baktérií v kolonii

Tab. 1 - Limity výskytu bakterií v pobřežní a vnitrozemní vodě [19]

Kromě mikrobiologických limitů Modrá vlajka zaměřuje svou pozornost také na fyzikální a chemické parametry kvality vody, proto se na plážích sleduje:

 • jakékoliv viditelné (ropné) skvrny na povrchu vody

 • výskyt ropy na souši (pláž by měla mít připravený záchranný plán pro případ ropné havárie)

 • zápach

 • výskyt plovoucího odpadu (zbytky dehtu, dřeva, plastových předmětů, lahví, kontejnerů, skla nebo jiných látek) [20]

V blízkosti pláží není přípustný výskyt jakýchkoliv zdrojů potencionálního průmyslového znečištění včetně odpadních vod.

Modra vlajka - obrazek 5

Obr. 5 - Čistá voda je jedním z důležitých kritérií pro získání Modré vlajky [20]

Environmentální management

Modrá vlajka podporuje participaci místních obyvatel na fungování a udržování pláže. Nedílnou součástí je také podíl komunity na prospěchu z jejího užívání. Proto požaduje vytvoření místního výboru managementu a řízení pláže. V něm by měli být zastoupeny všechny skupiny obyvatel, kteří nějakým způsobem chod pláže ovlivňují, nebo naopak, jsou chodem pláže ovlivněni. Patří sem zástupci místní zprávy, manažeři hotelů, destinační manažéři, záchranáři, vzdělávací pracovníci, místní nevládní organizace a další zúčastněné strany, jako jsou zástupci komunity, zástupci chráněných mořských oblasti, atd. Výbor by měl spolupracovat s místní správou, zastřešovat systémy řízení ochrany životního prostředí a provádět ekologický audit. Místní správa by měla respektovat a konat v souladu se všemi opatřeními a předpisy, týkajícími se provozu pláže a jejího umístění. Oblasti s křehkým ekosystémem by měly být podřízené speciálnímu režimu řízení se zaměřením na jejich ochranu. [22]

Do kritérií environmentálního managementu spadají také požadavky na čistotu pláže. Kromě dostatečného počtu odpadkových košů jsou požadovány i recyklační zařízení a třídění odpadu. Na pláži musí být čisté toalety s kontrolovanou odpadní vodou. Nezbytností je také, aby byly přístupné i lidem se zdravotním postižením. Pohyb domestikovaných zvířat na pláži by měl být pod přísnou kontrolou. Všechny budovy a plážová zařízení musí být udržovány. Jediný odpad, který by neměl být z pláží odstraňován, jsou přírodní naplaveniny (mořské řasy, apod.) – ty jsou důležité pro místní ekosystém. V blízkosti pláže je zapotřebí sledovat citlivá přírodní stanoviště (například korálové útesy, mořské trávy, apod.). [23]

Neoprávněné kempování, nebo řízení motorových vozidel je zakázáno. Modrá vlajka podporuje transport takovými prostředky, které podporují udržitelný rozvoj destinace. Patří sem veřejná doprava, kola, nebo chůze. Každá akce na podporu užívání těchto prostředků je vítána (půjčovny kol, parkoviště na kola, přístupové cesty pro pěší, MHD, systémy na odlehčení kolonám v čase dopravní špičky atd.). [24]

Modra vlajka - obrazek 6

Obr. 6 - Slavnostní předání Modré vlajky pláži Westin Dragonaria resort (Malta). Převzetí byly přítomny různé zájmové skupiny - veřejná správa, manažéři hotelů, zástupci samosprávy a turistické organizace [25]

Bezpečnost a služby

Pláž musí být pro lidi v první řadě bezpečná. Musí být provedena vhodná opatření na kontrolu veřejné bezpečnosti. Provozovatel pláže musí zajistit, aby bezpečnostní opatření byla v souladu s národní legislativou. Kromě toho se důrazně doporučuje, aby provozovatel pláže prováděl posouzení bezpečnostních rizik pro každou určenou oblast pláže zvlášť. Po celé pláži by měli být přístupné zařízení první pomoci. Zároveň by měly být vypracovány plány pro předcházení nehod způsobených konfliktem zájmů různých uživatelů pláže (plavci vs. surfeři). [26]

Každá pláž pod Modrou vlajkou by měla mít záchranný plán pro případ katastrofy způsobené znečištěním. Nouzový plán by měl zahrnovat jasně vymezený postup, který usnadňuje rychlé řešení problému. Příčinou nouze může být například únik ropy, nebo jiných nebezpečných (jedovatých) odpadů do vody a jejich následné vyplavení na pláž. Aby bylo možné rychle řešit znečištění na místní úrovni v součinnosti s místními orgány, měl by krizový plán zahrnovat následující zásady:

 • určení okruhu lidí, na které se lze obrátit v případě znečištění

 • zapojení všech administrativních služeb a osob potřebných k zásahu

 • postup pro ochranu nebo evakuaci osob v případě potřeby

 • postup veřejného varování a informování

 • podmínky pro dočasné nebo trvalé odebrání Modré vlajky [27]

Pláže pod Modrou vlajkou by měly být veřejnosti volně přístupné. Poplatek za vstup na pláž je akceptovatelný jen v dobře odůvodněných případech. Přístupy by měly být volně průchodné - v případě architektonických barier je vyžadováno speciální zařízení pro umožnění vstupu lidem se zdravotním postižením. Na pláži by měl být vždy přístup k pitné vodě. Bezpečnost návštěvníků by měla být institucionálně zajištěna (záchranáři, první pomoc, strážní služba…) [28]

Modra vlajka - obrazek 7

Obr. 7 - Bezpečnost na plážích Modré vlajky nadevše [29]

Přístavy

Modra vlajka - obrazek 8

Obr. 8 - Přístav pod Modrou vlajkou - Marina Dorica (Itálie) [30]

Definice přístavu pod Modrou vlajkou

Přístav musí být vystavěn z pontonů, nebo mola pro výletní lodě. Může být také součástí většího přístavu s jinými činnostmi, než výletní lodní doprava. V takovém případě musí být jasně oddělený od ostatních přístavních částí. Přístavy mohou být umístěny v mořských nebo vnitrozemských vodách a musí mít potřebné vybavení v souladu s kritérii Modré vlajky. Přístav jmenuje osobu, která je odpovědná za komunikaci ve všech záležitostech týkajících se programu Modrá vlajka. Přístav též musí být přístupný pro neohlášenou inspekci FEE. [31]

Celkem 25 kritérií pro udělení Modré vlajky přístavu je možné členit do těchto kategorií:

 • informovanost a environmentální výchova

 • environmentální management

 • bezpečnost a služby

 • kvalita vody v přístavu

Všechna kritéria jsou detailně rozepsána a vysvětlena v dokumentu BLUE FLAG MARINA CRITERIA AND EXPLANATORY NOTES, dle něhož je sestaven jejich přehled uvedený níže.

Informovanost a environmentální výchova

Přístav musí pro své klienty zveřejnovat informace o místním ekosystému a místních přírodních zvláštnostech, protože jenom dostatečně poučení a ekologicky vzdělaní uživatelé budou tyto ekosystémy chránit. Přístav musí také vyvěšovat kodex práv a povinností jeho uživatelů a trvat na jeho dodržování. Měl by hlavně obsahovat zásady environmentálního chování, týkající se těchto oblastí:

 • používání zařízení pro příjem nebezpečných odpadů, či ropného odpadu

 • používání kontejnerů, odpadkových košů a recyklačních zařízení

 • respektování a ochrana citlivých krajinných oblastí

 • dodržování zákazu plavby v citlivých chráněných oblastech

 • využití míst určených k opravě lodí a jejich mytí dle předpisů přístavu

 • zákaz vyprazdňování odpadkových košů, odpadů z toaletních nádrží apod. do moře, přístavu, nebo podél pobřeží [32]

Přístav pod Modrou vlajkou by měl o tomto programu dostatečně informovat na viditelných místech. Součástí této informační kampaně by měly být i jiné iniciativy FEE (LEAF, Green Key, …).

Přístav by měl nabídnout svým uživatelům minimálně 3 aktivity environmentální výchovy a vzdělávání - patří sem:

 • zvyšování povědomí o ochraně přírodního prostředí ve vodě i na souši

 • školení v oblasti ochrany životního prostředí pro přístavní personál, dodavatele a pracovníky služeb cestovního ruchu, kteří působí v daném přístavu

 • podporu účasti místní komunity na řízení environmentálního managementu

 • podpora udržitelného cestovního ruchu v této oblasti

 • podpora sdílení informací, nápadů a úsilí mezi programem Modrá vlajka a ostatními programy FEE [33]

Níže je výčet akceptovaných aktivit:

 • s pasivní účastí - výstavy, předvádění filmů, prezentace, konference, diskuse, prezentace mezinárodních expertů, …

 • s aktivní účastí - prohlídky s průvodcem, vzdělávací hry, divadelní projekce, čisticí dny, fotografování nebo výtvarné soutěže, projekty obnovy přírody, recyklační projekty, projekty zelené technologie, komunitní monitorovací programy pobřeží, …

 • tréninkové - školení pro jachtaře nebo přístavní personál, animátory dětských skupin, dodavatelé, specifické národní vzdělávací programy, …

 • vydavatelství a média - výroba letáků, samolepek, interpretačních známek, pohlednic, školských a městských zpravodajů, knih, triček, tašek, plakátů, případně rozhlasové vysílání, atd.

 • environmentální informační centrum Modré vlajky - místo, kde mohou být poskytnuty specifické informace o programu Modrá vlajka a o environmentální výchově, přičemž jeho umístění a činnost by měla být prezentována v přístavu, nebo v okolních turistických informačních centrech [34]

Environmentální management

Kritéria environmentálního managementu jsou podobná kritériím pro udělení Modré vlajky plážím. Program opět vyžaduje zřízení výboru pro management a řízení přístavu, který bude mít na starost systémy environmentálního managementu a ekologický audit. Členové výboru by opět měli být zástupci místního společenství, podnikatelé, neziskové organizace, ochránci přírody atd. [35]

Přístav musí mít vytvořenou koncepci environmentální politiky, jejíž součástí je plán ochrany životního prostředí. Ten by se měl zahrnovat vodohospodářskou tématiku, problematiku odpadů a spotřeby energie, přednostní používání ekologicky šetrných výrobků, ochranu zdraví a bezpečnost. Speciální pozornost je věnována i managementu ohrožených ekosystémů v blízkosti přístavu. [36]

Modrá vlajka v souvislosti s odpady vyžaduje umísťování kontejnerů pro zvláště nebezpečné materiály (například pohonné látky) a dostatek odpadkových nádob pro tříděný odpad. Práce s odpadem musí provádět k tomu určená licencovaná firma. Klienti přístavu by měli mít přístupné čerpadlo na odsání odpadní vody z toalet. [37]

Přístav by měl být součástí prostředí, neměl by narušovat krajinný ráz. Všechny budovy a přístavní zařízení by měly být udržovány v souladu s místní legislativou. V přístavu by měl být dostatečný počet sanitárních zařízení, včetně prádelny a myčky, které jsou vybaveny regulovaným odpadním systémem. Veškerá zařízení by měla být udržovaná a čistá. Přístav musí zabezpečit ochranu před únikem znečištění v docích a zónách pro mytí lodí a jejich opravy. [38]

Přístav by měl podporovat udržitelnost v oblasti dopravy. Tak jako na plážích, i tady jsou preferovány dopravní prostředky šetrné k životnímu prostředí (MHD, kola, …). Jízda autem obecně není v přístavu povolená, zrovna tak parkování, pokud se nejedná o k tomu určené vyhrazené místo. [39]

Bezpečnost a služby

Přístav by měl dbát o bezpečnost svých uživatelů a návštěvníků. Samozřejmostí by mělo být vybavení hasicími přístroji, dostupnost lékařské pohotovosti a první pomoci, dostupnost strážní a záchranné služby v případě nehody nebo požáru. Pro tyto situace by přístav měl mít vypracovaný záchranný plán. [40]

V přístavu by měly být dostupné základní zdroje - pitná voda a elektrická energie. Přístav by měl umožňovat a ulehčovat pohyb lidem se zdravotním postižením. Celý přístav by měl být zmapován a jeho mapa by měla obsahovat značení specifikované Modrou vlajkou. Mapa přístavu by měla být veřejně přístupná, nejlépe prostřednictvím informačních tabulí Modré vlajky. [41]

Kvalita vody

Voda v přístavu musí být na pohled čistá – to znamená, že by se v něm neměly vyskytovat žádné ropné, nebo olejové skvrny, odpad anebo jiné projevy znečištění [42]

Výletní lodě

Modra vlajka - obrazek 9

Obr. 9 - Modrou vlajku může získat také majitel lodě [43]

Také majitelé jednotlivých lodí se můžou ucházet o značku Modré vlajky. Rozhoduje o tom přístav pod Modrou vlajkou, v které kotví loď uchazeče. Majitel lodě musí podepsat kodex environmetálního chování, který může být různý v závislosti na umístění přístavu a na místní legislativě.

Kodex by měl obsahovat následující stanoviska:

 • nebudu házet odpadky do moře, nebo podél pobřeží

 • nebudu uvolňovat odpadní vody do moře, v pobřežních vodách, či jinak citlivých oblastech

 • používám sběrné nádrže pro sběr odpadů a splašků na palubě

 • nebudu uvolňovat jedovaté anebo toxické odpady (oleje, barvy, použité baterie, čisticí prostředky, apod.) do moře, ale budu tyto odpady uskladňovat v nádobách k tomu určených za účelem bezpečné likvidace těchto odpadů poskytované v přístavech

 • budu prosazovat a používat recyklační systém (třídění)

 • budu se snažit co nejvíce používat ekologicky šetrné výrobky (barvy, odstraňovače starých nátěrů, detergenty, chemikálie, atd.)

 • budu okamžitě hlásit znečištění nebo další porušování ekologických předpisů zodpovědným orgánům

 • nebudu používat ilegální rybářské praktiky a budu respektovat období, kdy je rybolov zakázán. [44]

Ne všechna kritéria jsou pro získání Modré vlajky povinná. Jsou v nich obsaženy také směrnice, jejichž plnění není striktně vyžadováno. Platí však pravidlo: čím víc směrnic má přístav, nebo pláž splněno, tím vyšší jsou šance na udržení, či získání ekoznačky Modrá vlajka.

Proces výběru

Přihlášku společně s vyžadovanou dokumentací zasílá pláž nebo přístav národnímu operátorovi programu Modrá vlajka. Národní operátoři jsou kontaktními osobami mezi programem Modrá vlajka a místními zástupci, nejen během procesu vyhodnocování žádosti, ale také po udělení ekoznačky. Přímo v terénu řeší aktuální problémy a záležitosti, týkající se programu. [45] V České republice nemá program Modrá vlajka zastoupení.

Modra vlajka - obrazek 10

Obr. 10 - Mezinárodní porota [46]

Žádost je po splnění administrativních předpokladů předložena národní porotě. Ta žádost posoudí a po jejím schválení ji zasílá k mezinárodní porotě, jejíž členové jsou následující:

 • UNEP (United Nations Environment Programme)

 • UNWTO (United Nations World Tourism Organization)

 • ILS (International Lifesaving Federation)

 • EEA (European Environment Agency)

 • EUCC (European Union for Coastal Conservation)

 • IUCN (International Union for Conservation of Nature)

 • ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations)

 • FEE (Foundation for Environmental Education) [47]

Po ověření všech údajů a splnění požadovaných kritérií udělí mezinárodní komora lokalitě ekoznačku Modrá vlajka.

Modra vlajka - obrazek 11

Obr. 11 - Proces výběru pro ocenění Modrou vlajkou [48]

Význam Modré vlajky pro udržitelný cestovní ruch

Význam ekoznačky Modrá vlajka dobře vystihuje závěrečná zpráva WTO z konference PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU V ZÁJMU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU. Ta poukazuje na význam certifikací a ekoznaček pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu - podle této zprávy je „potřeba větší udržitelnosti v oblasti služeb a aktivit cestovního ruchu již široce vnímána na všech úrovních. Kromě množství metodik, plánování rozvoje a technik řízení je možné využít k dosažení vyšší úrovně udržitelnosti také dobrovolné systémy certifikace a ekoznaček pro služby v cestovním ruchu“. [49] Certifikace a ekoznačky tedy slouží v udržitelném cestovním ruchu především níže uvedeným účelům:

 • stimulace poskytovatelů služeb cestovního ruchu k zavádění zlepšení jejich činnosti se zaměřením na větší environmentální, ekonomickou a sociální udržitelnost poskytováním podnětů a technické pomoci pro tuto činnost

 • rozpoznávání a diferenciace turistických produktů a služeb, které splňují environmentální, ekonomické a sociální standardy

 • orientace spotřebitelů podle charakteristik udržitelnosti služeb cestovního ruchu, které existují na trhu

 • prosazování a stimulace vyšších úrovní udržitelnosti a kvality v rámci sektoru cestovního ruchu

 • zlepšení image certifikovaných společností s komerčními výhodami, které toto zlepšení přináší [50]

Při bližším pohledu ekoznačka Modrá vlajka tyto účely naplňuje. Stimuluje všechny participující skupiny v lokalitě k environmentální výchově a vzdělávání. Zvyšuje standardy služeb cestovního ruchu díky environmentálně vzdělaným a motivovaným poskytovatelům těchto služeb. Stimulace spotřebitelů přispívá opět k prosazování environmetálního programu, jehož principy zachovávají jednotu přírodního prostředí a komunity - to je v poslední době velmi ceněné. A v neposlední řadě ekoznačka Modrá vlajka prokazatelně vylepšuje image lokality a přináší nesporné komerční výhody všem zúčastněným.

Zdroje

[1] Modrá vlajka, 10 nej… evropských pláží. [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.ingema.net/in2001/clanek.php?id=1122

[2] Zpracováno podle: Our programme [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.blueflag.global/our-programme/

[3] Our history. [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.blueflag.global/mission-and-history/

[4] Zpracováno podle: Our programme [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.blueflag.global/our-programme/

[5] Zpracováno podle: The History of Blue Flag [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.blueflagireland.org/about/learn-more-about-an-taisce.296.html

[6] What it means to fly the Blue Flag [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=zURfzyUD8v0

[7] Zpracováno podle: Our programme [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.blueflag.global/our-programme/

[8] Our programme [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: : http://www.blueflag.global/our-programme/

[9] Zpracováno podle: Our programme [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.blueflag.global/our-programme/

[10] Zpracováno podle: Our programme [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.blueflag.global/our-programme/

[11] Zpracováno podle: Our programme [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.blueflag.global/our-programme/

[12] Zpracováno podle: Our programme [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.blueflag.global/our-programme/

[13] We bring positive change, we educate, we care. [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.blueflag.global/all-bf-sites/

[14] Adamantopoulou, Evgenia: Greece Ranks Second on 2014 Blue Flag Beach List [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://greece.greekreporter.com/2014/05/07/greece-ranks-second-on-2014-blue-flag-beach-list/

[15] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Beach Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2016, 36 s., s. 1 - 6. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[16] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Beach Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2016, 36 s., s. 1 - 6. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[17] Typical environmental education boards on Blue Flag beaches, varying in theme and quality. [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: https://www.researchgate.net/figure/269729146_fig4_Fig-4-Typical-environmental-education-boards-on-Blue-Flag-beaches-varying-in-theme-and

[18] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Beach Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2016, 36 s., s. 7 - 11. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[19] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Beach Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2016, 36 s., s. 10. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[20] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Beach Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2016, 36 s., s. 10. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[21] The World’s Cleanest Beaches. [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.therichest.com/rich-list/world/most-beautiful-beaches/?view=all

[22] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Beach Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2016, 36 s., s. 12. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[23] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Beach Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2016, 36 s., s. 13 - 16. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[24] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Beach Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2016, 36 s., s. 16 - 18. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[25] Blue Flag: Awarded to The Westin Dragonara Resort Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.westinmalta.com/en/blueflag

[26] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Beach Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2016, 36 s., s. 18 - 20. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[27] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Beach Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2016, 36 s., s. 20. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[28] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Beach Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2016, 36 s., s. 20 – 23. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[29] RAMAYIA, Jonathan: Overview: Blue Flag Beaches in South Africa Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2013. Dostupné z: http://www.urbanearth.co.za/articles/overview-blue-flag-beaches-south-africa

[30] Blue Flag [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.marinadorica.it/en/blue-flag

[31] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Marina Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2014, 22 s., s. 2 – 3. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[32] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Marina Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2014, 22 s., s. 3. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[33] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Marina Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2014, 22 s., s. 5. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[34] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Marina Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2014, 22 s., s. 5 - 6. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[35] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Marina Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2014, 22 s., s. 8. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[36] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Marina Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2014, 22 s., s. 8. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[37] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Marina Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2014, 22 s., s. 9. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[38] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Marina Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2014, 22 s., s. 9 - 11 Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[39] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Marina Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2014, 22 s., s. 12 - 13. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[40] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Marina Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2014, 22 s., s. 14 - 16. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[41] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Marina Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2014, 22 s., s. 16 - 17. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[42] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Marina Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2014, 22 s., s. 18. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[43] Private Boat Owners [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.blueflag.global/blue-flag-for-boat-owners/

[44] Zpracováno podle: Foundation For Environmental Education: Blue Flag Marina Criteria and Explanatory Notes: [online]. [cit. 2016-05-02] 2014, 22 s., s. 6 - 7. Dostupné z: http://www.blueflag.global/criteria/

[45] Zpracováno podle: National Operators. [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.blueflag.global/national-operators/

[46] Increasing quality of Blue Flag sites worldwide acknowledged by International Jury [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.blueflag.global/new-blog/2015/4/30/vollentus-pontorium-lucas-indicuaturi-dolores-catanodles

[47] Zpracováno podle: Increasing quality of Blue Flag sites worldwide acknowledged by International Jury [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.blueflag.global/new-blog/2015/4/30/vollentus-pontorium-lucas-indicuaturi-dolores-catanodles

[48] Application Procedure [online]. [cit. 2016-05-02] Dostupné z: http://www.blueflag.global/application-procedure/

[49] WTO: Závěrečná zpráva regionální konference pro Evropu – Partnerství veřejného a soukromého sektoru v zájmu udržitelného rozvoje cestovního ruchu [online]. [cit. 2016-05-02] Mariánské Lázně, 2004. 73 s. s. 5 Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiB1LL_pNPMAhUDM8AKHa9iCcAQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mmr.cz%2Fgetmedia%2Fffca664e-64ad-40c4-bba3-17434c8876a8%2FZaverecna-zprava-WTO.doc%3Fext%3D.doc&usg=AFQjCNENuDZ81qIFhF5cogV6AxcElKuhWw&sig2=jR2P4ZYzAOb247FQQbguNg

[50] Zpracováno podle: WTO: Závěrečná zpráva regionální konference pro Evropu – Partnerství veřejného a soukromého sektoru v zájmu udržitelného rozvoje cestovního ruchu [online]. [cit. 2016-05-02] Mariánské Lázně, 2004. 73 s. s. 5 Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiB1LL_pNPMAhUDM8AKHa9iCcAQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mmr.cz%2Fgetmedia%2Fffca664e-64ad-40c4-bba3-17434c8876a8%2FZaverecna-zprava-WTO.doc%3Fext%3D.doc&usg=AFQjCNENuDZ81qIFhF5cogV6AxcElKuhWw&sig2=jR2P4ZYzAOb247FQQbguNg

Další zdroje

GRANADOS, S. B.: Blue Flag Best Practices Around The World [online]. 2013, Fond pro environmentální výchovu, Kodaň, 70 s. Dostupné z http://www.blueflag.global/publications/

GRANADOS, S. B: Environmental Education Activities Handbook 2013 [online]. 2015, Fond pro environmentální výchovu, Kodaň, 75 s. Dostupné z: http://www.blueflag.global/publications/

 

 

IKLIM-inov-vertikal