Den π na FIM

netradiční setkání s matematikou

Rok 2017

V úterý 14. března 2017 se konal 5. ročník akce. Zhruba čtyři desítky středoškoláků z Hradce Králové (BGBB, PSJG) a Hořic nejprve vyslechly přednášku doc. RNDr. Pavla Pražáka, Ph.D. s názvem „π určuje geometrii“. Ta byla věnována pátému postulátu z Eukleidova díla Základy. Byl vysvětlen jeho význam, některé jeho důsledky, ale především bylo možno sledovat historickou cestu, která od tohoto „problematického“ postulátu vedla ke vzniku neeuklidovských geometrií. Číslo π v názvu přednášky odkazuje na součet vnitřních úhlů v trojúhelníku, který se na hyperbolické či eliptické ploše změní. Ve workshopu „Sféry ve vyšších dimenzích“ přenesl Mgr. Jiří Haviger, Ph.D. známou statistickou metodu odhadu π porovnáním počtu “zásahů“ čtverce a vepsaného kruhu do vyšších dimenzí. Seznámil přitom pokročilejší studenty s možnostmi programu Maple. Mgr. Iva Vojkůvková ve workshopu „Hrátky s GeoGebrou“ ukázala, jak lze zkoumat zajímavé vlastnosti objektů souvisejících s trojúhelníky – Eulerovy přímky a Feuerbachovy kružnice. Dále byla možnost seznámit se s tzv. Kochańského rektifikací kružnice. Zájemcům byly také doporučeny nástroje hyperbolické geometrie, které je možno do GeoGebry doplnit. Z Hořic organizátorům akce dorazilo mailem stručné zhodnocení: „…naši studenti byli spokojeni, někteří z nich přímo nadšeni. “ Akce se i tentokrát konala pod záštitou královéhradecké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků

stáhněte si letáček: pdf

Rok 2016

V úterý 15. března 2016 jsme uspořádali 4. ročník akce „Den π na FIM“. Šest desítek středoškoláků z Hradce Králové (BGBB, GJKT, PSJG) a Hořic (Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ)nejprve vyslechlo přednášku doc. RNDr. Pavla Pražáka, Ph.D. s názvem „Pídění za kvadraturou kruhu“, která kromě matematické stránky problému nastínila i zajímavé souvislosti historické a filozofické.
Workshopy v počítačových učebnách pod společným názvem „Naše kružnice obrátí váš svět naruby“ připravili Mgr. Jiří Haviger, Ph.D. a Mgr. Iva Vojkůvková. V tomto ročníku byl využit volně online přístupný geometrický SW GeoGebra, takže účastníci mohou kruhovou inverzi nebo zobrazení komplexních čísel po prvotní inspiraci zkoumat i v pohodlí domova.


Akce se opět konala pod záštitou královéhradecké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků

stáhněte si letáček: pdf

Rok 2015

Ve čtvrtek 19. března 2015 se konal 3. ročník akce. Přednáška s názvem „Kruh – matematika nebo mystika?“ provedla posluchače napříč časem i místem. Ukázala, jak se kruh - jeden ze základních symbolů lidstva - vyvíjel v různých kulturách. Tentokrát se přednáška obešla bez jediného matematického vzorce. Nabídla však přesah do architektury, psychologie, umění, náboženství, marketingu... Cílem bylo inspirovat k dalšímu objevování, které už jistě povede i k matematice. Na prvním workshopu hledali účastníci odpověď na otázku „Kde ukrývá Mandelbrot Ludolfa?“ - předvedena byla nečekaná souvislost mezi známou fraktální množinou a číslem π . Ve druhém workshopu bylo s využitím Gaussovy myšlenky a Pickovy věty ukázáno, jak souvisí „π a čtverce“. Vzhledem k tomu, že postupy použité v obou workshopech nebyly dosud potvrzeny důkazem, otevřela se i zde studentům cesta k samostatnému bádání. V tomto roce se akce zúčastnilo zhruba 40 středoškoláků z Hradce Králové a Jaroměře, mezi studenty FIM zájem téměř nebyl. Akce se opět konala pod záštitou královéhradecké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.

stáhněte si letáček: pdf

Rok 2014

V roce 2014 se konal 2. ročník 13. března. Nad pořádáním akce přijala patronát královéhradecká pobočka JČMF. Semináře pro středoškolské studenty byly rozděleny do dvou učeben, což přineslo větší pohodlí a možnost individuálnějšího přístupu. Mezi studenty univerzity byl sice zájem menší než u prvního ročníku, ale cenná byla jejich asistence zvláště při workshopech pro středoškoláky. Těch dorazilo zhruba stejně jako v 1. ročníku. V přednášce nazvané „Dohoní Achilles poslední cifru π?“ bylo pojednáno o výpočtu π pomocí nekonečných řad a tzv. vzorců Machinova typu. Workshop „Co sπ v řadě?“ na přednášku navázal, zkoumala se na něm známá Gregory-Leibnizova řada, zatímco workshop „Kružnice známé a neznámé“ nabídl netradiční pohled na kružnice.

stáhněte si letáček: pdf

Rok 2013

Dne 14. března 2013 se konal 1. ročník akce, kterého se zúčastnilo zhruba dvacet studentů univerzity a padesát středoškoláků. Přednáška „Historie čísla π vážně i nevážně“ provedla posluchače od starověku do současnosti. Během přednášky byla možnost zapojit se do několika tipovacích soutěží o tričko FIM. Na workshopu „Algoritmy pro výpočet π“ se po základním seznámení s MAPLE počítalo v první části Archimédovou a obdélníkovou metodou (ty byly zmíněny i v přednášce) a v druhé části metodou Monte Carlo.

stáhněte si letáček: pdf