V úterý 14. března 2017 uspořádala Katedra informatiky a kvantitativních metod Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové již 5. ročník akce „Den π na FIM“, jejímž cílem je popularizace matematiky.

Zhruba čtyři desítky středoškoláků z Hradce Králové (Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína -BGBB, První soukromé jazykové gymnáziu – PSJG) a Hořic nejprve vyslechly přednášku doc. RNDr. Pavla Pražáka, Ph.D., s názvem „π určuje geometrii“. Ta byla věnována pátému postulátu z Eukleidova díla Základy, který se týká rovnoběžek. Byl vysvětlen jeho význam, některé jeho důsledky, ale především bylo možno sledovat historickou cestu, která od tohoto „problematického“ postulátu vedla ke vzniku neeuklidovských geometrií. Číslo π v názvu přednášky odkazuje na součet vnitřních úhlů v trojúhelníku, který se na hyperbolické či eliptické ploše změní.

Ve workshopu „Sféry ve vyšších dimenzích“ přenesl Mgr. Jiří Haviger, Ph.D., známou statistickou metodu odhadu π porovnáním počtu “zásahů“ čtverce a vepsaného kruhu do vyšších dimenzí. Seznámil přitom pokročilejší studenty s možnostmi programu Maple. Mgr. Iva Vojkůvková ve workshopu „Hrátky s GeoGebrou“ ukázala, jak lze zkoumat zajímavé vlastnosti objektů souvisejících s trojúhelníky – Eulerovy přímky a Feuerbachovy kružnice. Dále byla možnost seznámit se s tzv. Kochańského rektifikací kružnice, tedy přibližnou konstrukcí čísla π. Zájemcům byly také doporučeny nástroje hyperbolické geometrie, které je možno do GeoGebry doplnit.

Jak uvedla jedna z účastnic akce, studentka BGBB,  zaujala účastníky především praktická část. Je to pochopitelné, protože na SŠ není příliš možností využít v matematice počítače takto bezprostředně. Z Hořic organizátorům akce dorazilo mailem stručné zhodnocení: „…naši studenti byli spokojeni, někteří z nich přímo nadšeni.“

Pořadatelé akce děkují za pomoc studentům FIM Kateřině Frončkové, Kristýně Staňkové, Janě Tučkové, Ondřeji Němcovi a Danielu Kučerovi, za IT podporu panu Karlu Syrůčkovi, za aktualizaci stránek  http://fim2.uhk.cz/pi/index.html Ondřeji Mlejnkovi a za foto Mgr. Josefu Lounkovi, Ph.D.

Akce se konala pod záštitou královéhradecké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.

Iva Vojkůvková
katedra informatiky a kvantitativních metod