Vzhledem ke stálému zájmu ze strany zahraničních studentů o seznámení se s českým jazykem, je v nabídce volitelných předmětů na Fakultě informatiky a managementu UHK každý semestr kurz češtiny pro cizince.

Počet studentů o tento předmět je vysoký, a proto se otevírá několik paralelních skupin, ve kterých již tradičně výuku zajišťují členové Katedry aplikované lingvistiky FIM. Základní charakteristika kurzu je velmi jednoduchá – jelikož je předmět zakomponován do rozvrhu studentů, setkávají se s vyučujícími na semináři pravidelně jednou týdně a rozsah výuky koresponduje se standardní délkou jednoho ze semestrů. Na jednotlivých lekcích se zahraniční studenti, kteří na FIM studují v rámci různých výměnných studentských programů, seznamují se základy českého jazyka tj. s pravidly výslovnosti, fonetiky a alespoň rámcově se strukturou české gramatiky. Jelikož na FIM přijíždějí studenti zastupující širokou paletu zemí, jsou i skupiny studujících národnostně a po stránce jazykové typologie velmi pestré. Pro mnoho účastníků kurzu je setkání se slovanským jazykem a jeho rysy životní premiérou.

Cíl většinou jednosemestrálního kurzu češtiny pro začátečníky je jednoznačný – uvést cizince při využití angličtiny jako zprostředkovacího jazyka do problematiky komplexnosti českého jazyka a českých reálií, ale zároveň je neodradit. Při hodinách češtiny je nutné se zastavit u přehledu základních gramatických jevů a osvojit si klíčová slova z kategorie každodenních potřeb a činností. Zároveň se jednoduchá gramatická pravidla propojují s tematickými okruhy těch činností, které u nás mohou mladí lidé realizovat. Studenti se velmi záhy umí představit, umí rozlišit formálnost a neformálnost při společenském kontaktu, orientují se na univerzitní půdě, dokáží se zeptat na cestu do určitého místa, znají a používají číslovky, zvládnou zakoupení jízdenky, objednání jídla a pití v restauraci, umějí si jednoduchým způsobem vybrat zboží a zaplatit, popsat rodinu a například vyjmenovat své koníčky. Tímto krátkým výčtem je doloženo, že v hodinách se studenti kromě jazyka seznamují s vhodnými frázemi pro využití v různých běžných situacích. Chronologicky se v průběhu semestru dozvídají, proč si připomínáme některé historické události v podobě státních svátků, jaké se pojí s každoročními svátky zvyky a tradice. Jednoduše řečeno kurz češtiny v sobě propojuje studium jazyka se sociokulturní kompetencí.

Nabídka učebních materiálů je velmi pestrá a publikací, které by se daly využít pro účely naší výuky, je několik. Ovšem i z nich se z důvodu časového omezení kurzu vybírá, nachází se inspirace a po mnohaletých zkušenostech s jednosemestrální výukou češtiny pro cizince vznikají materiály „šité na míru“ pro potřeby vysokoškolských studentů. Aby byli studenti rychleji obeznámeni s reálným životem v jinojazyčném prostředí, jsou pravidelně konfrontováni s jednoduchými nápisy a informacemi z veřejného prostoru, jsou jim předkládány ukázky například jízdenek MHD, vstupenek, poštovních formulářů, jídelních lístků a webových stránek informujících o otevíracích dobách veřejnosti přístupných míst ve městě. Klasické tištěné studijní materiály jsou obohacovány o e-kurz ve virtuálním prostředí Blackboard.

Pro tento typ poměrně krátkého vhledu do jazykové problematiky češtiny se nabízí komunikační metoda jako nejefektivnější vyučovací metoda. Zmiňovaná koncepce obsahuje určité zastoupení všech řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení a psaní) a poté odráží role uvedených dovedností v mluvených projevech jinojazyčných mluvčích. Vždyť správná a věcná, i když ne příliš komplikovaná, verbální a nonverbální komunikace v jazykově neznámém prostředí je jedním z ideálních výstupů učení se cizímu jazyku. Studenti i my vyučující se společně radujeme z každého drobného úspěchu v dorozumění. Názory účastníků kurzu, že i tak složitý jazyk jako je čeština se dá učit prakticky a zábavně, je nutné respektovat.

Nehledě na to, odkud zahraniční studenti pocházejí, práce s nimi je oboustranně přínosná. Trvalá bydliště mnoha z nich jsou ve vzdálených zemích asijského kontinentu, v Latinské Americe, v USA, ve státech Afriky a samozřejmě ve většině evropských zemí. Konkrétní jmenný seznam zemí, ze kterých studenti přijíždějí, by byl velmi rozsáhlý. Některým zabrala doba letu desítky hodin, a přesto se ze studijních a poznávacích důvodů rozhodli pro studijní pobyt na FIM UHK. Pro učitele jazyků je pochopitelně práce s heterogenní skupinou mladých lidí velmi edukativní a inspirující zároveň. Typologická pestrost rodných jazyků přítomných cizinců je v rámci jedné skupiny studujících široká a taková zjištění jsou pro lektora češtiny výzvou, aby se zastavil a zčásti prostudoval, proč se konkrétní chyby projevují a opakují u jednoho či jiného typu jazyka. Pro některé frekventanty kurzu je zásadním problémem zvyknout si na skloňování a časování, pro jiné existence tří gramatických rodů a jiné národy se trápí s výslovností konkrétních souhlásek nebo víceslabičných slov. Avšak důležité a pozitivní zjištění je, že i při překonávání těchto překážek mají chuť se domluvit a každý drobný pokrok při dorozumění v autentickém jinojazyčném prostředí je pro ně velkým osobním úspěchem a motivací k dalšímu poznávání jazyka. Výsledek opakovacího testu a krátký monologický nebo dialogický mluvený projev v závěru semestru by měly prokázat, že zahraniční studenti kurz nenavštěvovali zbytečně.

Ačkoli většina předmětů, které zahraniční studenti zařadili do svého studijního plánu, je vyučována v angličtině, díky sociokulturní složce a diskutovaným tématům v kurzu češtiny pro cizince se ze zpětné vazby dozvídáme, že názory cizinců na studium na FIM UHK jsou vesměs pozitivní. Studenti kladně hodnotí přístup vyučujících, jejich profesionalitu, moderní a přátelské prostředí, přiměřené počty studentů na přednáškách a cvičeních a jiné. Téměř od všech studentů zaznívají obecně kladné ohlasy na Českou republiku a její příznivé podnebí, krásnou přírodu, bohatost historických a kulturních památek a jinou, ale většinou chutnou českou kuchyni.

Dita Golková
Katedra aplikované lingvistiky