Na základě vládou schválené Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace hodnocení na národní úrovni.

Nové zásady hodnocení výzkumných organizací, které přinesly velké změny stávajícího systému, schválila vláda na svém 107. zasedání dne 8. února 2017.  Nový systém hodnocení se implementuje postupně. Od roku 2017 probíhá pravidelné každoroční monitorovací hodnocení výzkumných organizací a zároveň je zaváděno hodnocení kompletní. Od letošního roku 2020 probíhá kompletní hodnocení v pětiletých cyklech.

Mezi základní principy nového systému hodnocení, které je v souladu s mezinárodními standardy, patří rozdělení výzkumných organizací na tři různé úrovně. Jedná se o úroveň národní neboli centrální, hodnocení na úrovni poskytovatelů a hodnocení pro potřeby řízení výzkumné organizace. Výzkumné organizace jsou nově při hodnocení děleny na tři segmenty, a to vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, rezortní výzkumné organizace a organizace průmyslového výzkumu. Novinkou je také posuzování jejich kvality pomocí pěti základních modulů – Kvalita vybraných výsledků, Výkonnost výzkumu, Společenská relevance výzkumu, Životaschopnost/Viabilita a Strategie a koncepce. Relativní významnost modulů je různá podle postavení výzkumné organizace v systému výzkumu a vývoje. Důležitou změnou oproti stávajícímu stavu je hodnocení úrovně mezinárodní spolupráce jednotlivých výzkumných organizací. Vzhledem ke zkušenostem z prvních let implementace bylo provedeno posílení Modulu 1 o hodnocení oblasti aplikovaných a společenských a humanitních věd. V roce 2020 v Modulu 1 bude proto nástrojem vzdálených recenzí provedeno hodnocení vybraných výsledků všech typů, které bude posíleno o hodnocení výsledků nebibliometrizovatelných.

Do hodnocení mohou být zařazeny pouze výsledky uvedené v RIV, kde se každý výsledek ještě dále posuzuje podle dalších kritérií.

Jednotlivé fakulty Univerzity Hradec Králové nominovaly dle rektorátem stanovených kvót výsledky, které pak hodnotila komise vedená prorektorem pro vědu a tvůrčí činnost Ondřejem Krejcarem.

„Je potěšující skutečností, že Fakulta informatiky a managementu měla k dispozici celou řadu skvělých vědeckých výsledků a bylo velmi obtížné vybrat a nominovat ty nejlepší,“ uvádí proděkanka FIM pro vědu a výzkum Hana Mohelská. Fakulta nakonec nominovala následující autory a výsledky, a to Cimr Dalibor – Computer Aided detection for fibrillations and flutters using deep convolutional neural network, Čech Pavel – Matching UML Class Models using Graph Edit Distance,Franěk Marek; Petružálek Jan; Šefara Denis – Eye movements in viewing urban images and natural images in diverse vegetation periods, Gavalec Martin – Strong tolerance of interval eigenvectors in fuzzy algebra a Salmeron Silvera Jose Luis – Uncertainty Propagation in Fuzzy Grey Cognitive Maps With Hebbian-Like Learning Algorithms.

Z těchto nominovaných výsledků pak komise vedená prof. Krejcarem za Fakultu informatiky a managementu vybrala dva autory a jejich výsledky, a to Dalibora Cimra a Jose Luise Salmerona Silveru. Tyto dva výsledky půjdou do Modulu I komise RVVV.  -zd-