Děkan FIM UHK zůstává stejný, ale proděkana pro vědu a výzkum vystřídala žena.

Ve středu 27. května 2020 Akademický senát FIM opětovně zvolil Josefa Hynka do funkce děkana FIM. Na konci června tohoto roku si z rukou rektora Kamila Kuči převzal jmenovací dekret a s účinností od 1. července 2020 tak „staronový“ děkan navázal na své předchozí čtyřleté funkční období.

Ke stejnému datu fakulta přivítala novou proděkanku. Je jí profesorka Hana Mohelská, která doposud zastávala funkci vedoucí Katedry managementu.  Ze své předchozí pozice se přesunula na post proděkanky pro vědu a výzkum. Převzala tak žezlo po profesoru Ondřeji Krejcarovi, který se chopil role prorektora pro vědu a tvůrčí činnost.

Ráda bych navázala na práci prof. Krejcara a snažila se motivovat akademické pracovníky a doktorandy k vytváření multidisciplinárních týmů napříč katedrami tak, aby dokázali spolupracovat, publikovat články ve vědeckých časopisech a dlouhodobě usilovat o získání externích vědeckých grantů. Tomu by měla předcházet podpora fakulty v podobě nové interní grantové soutěže o vědecké projekty, která umožní týmům řešit projekt delší dobu než jeden rok a bude je podporovat právě v přípravě na podání externích vědeckých projektů,“ uvedla nová proděkanka.  

Proděkanem pro studijní záležitosti zůstává i nadále docent Tomáš Kozel a proděkankou pro rozvoj a zahraniční styky je jako v předchozích letech docentka Petra Poulová, která je současně statutární zástupkyní děkana. Beze změny zůstává také pozice tajemnice, kterou vykonává doktorka Hana Šrámková.

„V mém týmu nastává jediná změna a jsem si jistý, že paní profesorka Mohelská se na novém místě bez problémů zapracuje a bude přínosem. Má bohaté zkušenosti z praxe. Na naší fakultě úspěšně vedla a rozvíjela Katedru managementu a opakovaně prokázala, že je velice schopnou a komunikativní manažerkou. Mám kolem sebe skvělý tým lidí a – řečeno sportovní terminologií – věřím, že budeme i nadále vyhrávat,“ dodává s úsměvem děkan fakulty Josef Hynek.

-zd-