Po osmi letech se do funkce děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové vrací prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. V mezidobí, tedy v letech 2008 až 2016, byl rektorem Univerzity Hradec Králové.

dekan hynekMáte 8-letou praxi ve vedení univerzity. Vnímáte to jako výhodu při návratu do role děkana?

Je to především spousta zkušeností, kontaktů a dostatečně velký nadhled nad fungováním celé instituce, které jsem během uplynulých let získal. Ale současně vím, že práce děkana se od práce rektorské hodně liší a mnoho věcí se tedy budu učit i teď.

Jaké změny plánuje na fakultě prosadit?

Změny už realizujeme. Došlo ke zjednodušení struktury řízení vědy a výzkumu na fakultě soustředěním příslušných kompetencí do rukou proděkana pro vědu a výzkum. Druhou výraznou změnou, kterou nyní připravujeme, je znovuzavedení přijímacích zkoušek z matematiky na informatických oborech. Současný systém, kdy uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků ze střední školy, považuji za diskriminační pro studenty přicházející ze škol, které jsou náročné a známkují přísněji. My si chceme vybrat ty nejlepší uchazeče, a právě proto je nutné přijímací řízení změnit. A do třetice – změna, které si mnozí už všimli – v relaxační zóně nyní občerstvení nabízí osvědčená Kafekára.

Kam chcete směřovat výuku a vzdělávání na fakultě?

Bohužel nám stále chybí navazující magisterský program v oboru ekonomika a podnikání. A chceme-li uvažovat o získání institucionální akreditace v oblasti informatiky, bude zřejmě vhodné připravit i další větev informatického studia tak, abychom nejen rozšířili naše portfolio, ale současně byli i atraktivnější pro budoucí posluchače. Rádi bychom jej zaměřili do oblasti cloudových technologií a velkých dat.

O tom, co a jak učíme, budu diskutovat samozřejmě i se studenty a už teď se těším na obnovení tradice Snídaní s děkanem.

Jaké změny byste rád docílil?

Obrovským úkolem bude změna systému hodnocení vědecké práce, který musí být v souladu s hodnocením celostátním a také respektovat rozvojové priority fakulty. Kromě toho tento systém musí být jednoduchý, srozumitelný a motivovat zaměstnance k žádoucí aktivitě. A splnit všechny tyto podmínky současně nebude jednoduché.

Fakultu chceme ještě výrazněji profilovat jako mezinárodní školu, a to znamená větší internacionalizaci u nás doma. Proto budu prosazovat výuku vybraných předmětů v angličtině i pro české studenty a rád bych viděl i větší počet cizojazyčných semestrálních či závěrečných prací.

Který zahraniční vzdělávací systém je vám blízký?

Jako absolvent britské univerzity mám samozřejmě velmi blízko k angloamerickému systému, ale bylo by chybou se učit pouze od vysokých škol v této části světa. Obrovský pokrok v minulých letech udělaly především univerzity v jihovýchodní Asii, a proto i moje cesty často směřovaly na Tchaj-wan, do Koreje či Hong Kongu.

Jak vylepšit uplatnitelnost studentů v praxi?

Dobrou uplatnitelnost našich absolventů budu i nadále podporovat prostřednictvím budování úzkých vztahů fakulty s významnými podniky a institucemi. Studenti se potřebují už během studia seznamovat s problémy z praxe a potkávat své budoucí zaměstnavatele, a proto budeme zvát top managery k přednáškám, pořádat veletrhy pracovních příležitostí a využívat fakultní radu pro spolupráci s praxí.

Jak si představujete FIM za čtyři roky?

Naším cílem je uchazeči vyhledávaná „sexy“ fakulta, jejíž absolventi nemají problém sehnat dobrou práci v oboru, který vystudovali.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů.